Skip to main content

Քերականական աշխատանք

Քերականական աշխատանք

1. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր։
ա․ սրփազան-սրբազան                                                         համփերություն-համբերություն
բ․նյարթ-նյարդ
երթվել-երդվել
2. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր։
ա․ հարձուփորձ-հարցուփորձ
մրձույթ-մրցույթ
բ․ դախձ-դաղձ
դեդցանիկ-դեղձանիկ
օցանման-օձանման
ատաղծագործ-ատաղձագործ
3.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր։
ա․ խեխտել-խեղդել
ոխկույզ-ողկույզ
բ․ վղտալ-վխտալ
4.Տրված բառերի կազմությունն ու զրությունր բացատրի՛ր:
ա․ Անհյուրընկալ=ան+հյուր+ընկալ
զրուցընկեր=զրու(յ)ց+ընկեր
դյուրընկալ=դյուր+ընկալ(ել)
գահընկեց=գահ+ ընկեց(նել)
անընդհատ=ան+ընդ+ հատ
համընթաց=համ+ընթաց(ք)
բ․ Միջօրե=միջ(մեջ)+օր+ե                                                                            հանապազօրյա=հանապազ+օր+յա
ոսկեզօծ=ոսկի+ա+զ+օծ
ապօրինի=ապ+օրին(օրեն)+ի
առօրյա=առ+օր+յա
առօրեական=առ+օր+ե(յա-ե)+ական                                                                        բացօթյա=բաց+օթ+յա
բարօրություն=բար(ի)+օր+ություն
զօրուգիշեր=զօր+ու+գիշեր
5.Որտեղ անհրաժեշտ է, ը գրի՛ր:
Անընբռնելի-անըմբռնելի, օրստօրե-օրըստօրե, անընդմեջ, համընդանուր-համընդհանուր, մերթընթմերթ-մերթընդմերթ, անընթերնելի-անընթեռնելի, աննդհատ-անընդհատ,անհյուրնկալ-անհյուրընկալ, սրընթաց:

Comments

Popular posts from this blog

հայոց պատմություն (նախագիծ)

Drinking fountains

Ուսումնական տարվա հաշվետվություն: Հայոց լեզու և գրականություն: